VÅRA KURSER

ADR-UTBILDNINGAR
ARBETE PÅ VÄG
HLR, DHLR
FALLSKYDD
SÄKER SCHAKT
SÄKRA LYFT
TRAVERS
TRUCKUTBILDNING
HJULLASTARE
GRÄVMASKIN
KRANFÖRARUTBILDNING
YKB
HETA ARBETEN
MOBILA ARBETSPLATTFORMAR
ADR-UTBILDNINGAR

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Förarutbildning ges i formerna grundkurs, specialkurser och repetitionsutbildning och i all utbildning ingår obligatoriska, individuella, praktiska övningar. För att få ditt ADR-intyg måste du genomgå förarutbildning och examination hos någon av de utbildningsanordnare som MSB har godkänt.

Alla förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och har examinerats från utbildningen med godkänt resultat.

Grundkurs

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.


När föraren har examinerats från utbildningen med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. Adr-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Specialkurser

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera:

 1. Explosiva ämnen och föremål i klass 1

 2. Radioaktiva ämnen i klass 7

 3. Farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.

Repetitionsutbildning

För att förnya ADR-intyget måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad, med godkänt resultat från examinationen, innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltigheten har gått ut måste en ordinarie utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser.

ADR 1.3

All delaktig personal som kommer i kontakt farligt gods skall minst ha en 1.3 utbildning. Transporterar du farligt gods, arbetar på lager, lastar/lossar farligt gods, enligt undantaget värdeberäknad mängd högst 1000 poäng, behöver du denna utbildning. Syftet är att ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas.

Den obligatoriska kursen ADR 1.3 är uppdaterad from juni 2013 enl de nya bestämmelserna!

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Vi följer MSBs utbildningsplan. För mer info, se deras hemsida MSB.se

ARBETE PÅ VÄG

Trafikverket förändrar sina krav på kompetens för Arbete på väg från 1 januari 2019. De nya kraven införs successivt i nya upphandlingar.  

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. För att uppnå kompetenskraven behöver en person både teoretiska och praktiska kunskaper. Trafikverket kräver att de som utför arbetsuppgifter och har roller som är särskilt viktiga för att uppnå en god och säker miljö för de som utför vägarbeten och trafikanter, ska vara certifierade eller genomgå en utbildning utöver kompetenskraven.


Kompetenskravet har 3 steg. Steg 1 och 2 är indelade i tre inriktningar (utförare) och steg 3 har en inriktning (styra och leda). Vilka krav som gäller för de olika stegen framgår i respektive kontrakt med hänvisning till kravdokumentet TDOK 2018:0371 APV Kompetens i upphandlad verksamhet – Entreprenad och Projekteringstjänster. Till detta finns tillhörande råd. Se bifogade filer längre ner.

 • Kontrollera alltid vad som gäller med entreprenören

 • En godkänd certifieringen räcker i 4 år

 • Certifieringen är personlig och registreras i ID06

 • Kompetens- och utbildningskrav blir kvar för roller som inte certifieras.

 • Kompetensintyg (arbetsgivare utfärdar)

 • Utbildningsintyg (utbildare utfärdar) ej äldre än 4 år.

Kompetens för arbete på väg, APV

Steg 1 Grundkompetens 

Grundkompetensen i steg 1 bekräftas av arbetsgivaren med ett kompetensintyg.

 • 1.1 Allmän grundkompetens, APV 1.1

  För alla som utför arbete på vägen som är upphandlad av Trafikverket.

 • 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

  För förare av väghållnings- och transportfordon samt utförare av transporttjänster.

 • 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten 

  För vägarbetare eller liknande.

Steg 2 Kompetenskrav APV utförare

Kompetenskrav med certifierings- eller utbildningskrav för personal som utför säkerhetsprioriterade arbeten.

 • 2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon, APV 2.1 

  Förare av väghållningsfordon som utför skyddsarbete med TMA samt förare som utför intermittenta arbeten på skyddsklassade vägar.

  Certifieringskrav.

 • 2.2 Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering, APV 2.2

  För personal som svarar för det praktiska utförande av trafik- och skyddsanordningar inklusive trafikdirigering (lagbas). Även personal som instruerar medhjälpare i steg 1 kompetens.

Kompetens för vinterväghållning

För vinterväghållning har inga förändringar skett. Här räcker certifieringarna i 6 år.

Certifieringsprov och bokning

 • Efter 1 januari 2019 ska man kunna avlägga certifieringsprovet på Trafikverkets 72 provskrivningskontor.

 • Certifieringsprovet bokar du personligen via Förarprovs webbplats (från 1 januari 2019).

 • Inloggning görs med hjälp av BankID (mobilt eller säkerhetsdosa) och det krävs att du har ett giltigt ID06 kort vid bokningstillfället.

 • Du kan välja vilket kontor och vilken tid som helst från Förarprovs ordinarie tider.

 • En provavgift kommer att tas ut (inte fastställd ännu).

 • Klarar du provet registreras detta automatiskt i ID06 kompetensdatabas och kompetensen finns därigenom registrerat på dina ID06 kort. Klarar du inte provet får du inte genomföra det arbetet som provet avser. Det finns möjlighet att boka ett nytt prov. Regeln säger att man kan endast göra ett prov per dag.

Övergångsregler i kommande upphandlingar

Trafikverket kommer i pågående entreprenader diskutera APV lösningar med respektive entreprenör, hur det gamla kompetenskraven (nivåer) kommer att hanteras i kontrakten.

Trafikverket har beslutat att en generell dispens till 2020-01-01 ska gälla för de personer som redan är certifierade enligt följande:

 • Certifierade enligt nivå 2 får utföra det arbete som kräver kompetens enligt steg 2:1

 • Certifierade enligt nivå 3A och 3B får utföra det arbete som kräver kompetens enligt steg 2:2

 • Certifierade enligt nivå 4 får utföra det arbete som kräver kompetens enligt steg 3

Det är entreprenören som har kontrakt med Trafikverket som ska informera dig eller din arbetsgivare vad som i stället gäller.

HLR, DHLR

HLR är en förkortning för hjärt-lugnräddning. HLR är en del av första hjälpen som bör vara en färdighet som finns hos alla människor. I utbildningen får deltagarna bland annat lära sig LABC, grunder i HLR, återgärder vid luftvägsstopp och att använda hjärtstartare.

Vi vänder oss till alla företag samt privata organisationer för en kurs i hjärt- och lungräddning och hjärtstartare.

Innehåll

Första Hjälpen

 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker

 • L - Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge, vad innebär livsfarligt läge)

 • A – Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)

 • B - Blödning (Stoppa blödningar)

 • C - Cirkulationssvikt (Förebygga cirkulationssvikt)

 • Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)

 • Vikten av tidigt larm

Hjärt-lungräddning

 • Varför hjärt-lungräddning

 • De första kritiska minuterna

 • Kedjan som räddar liv

 • Kontrollera livstecken

 • Skapa öppen luftväg

 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

 • Larma på rätt sätt

 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Luftvägsstopp

 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

 • Metoder

Hjärtstartare

 • Information

 • Demonstration

 • Apparatgenomgång

 • Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt

 • Övning

FALLSKYDD

Enligt lag har Arbetsgivaren ansvar för att alla de personer som arbetar där fallrisk föreligger är utbildade och informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas.

Fallskyddsutbildning garanterar att arbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och behärskar sin utrustning.

Kursinnehåll

Utbildningen blandar teori och praktik för att ge dig de
grundläggande kunskaperna enl nedan.

Utbildningen hålls i enlighet med europeiska standarder (direktiv
89/686/EU från 21/12/1989) och normer samt gällande regler i svensk
Arbetsmiljölagstiftning.

 • Lagar och föreskrifter

 • Riskbedömning och analyser

 • Grundläggande PFU och produktkategorier

 • Räddningsplan och evakuering

 • Skötsel, förvaring och underhåll

Obligatoriska moment:

Normer och föreskrifter
Risker, fall och räddningsplan
Arbetsplanering och riskanalys
Kommunikation
Utrustningsgenomgång av fallskyddsutrustning (PPE)
Korrekt infästning i sele
Förankringspunkter
Horisontella fasta och mobila system
Vertikala fasta-och mobila system
Arbeta säkert på hög höjd, t.ex. branta och flacka tak
Nedtagning av nödställd person
Teoriprov
Praktiskt prov
Under teorin behandlas följande: Höghöjdsarbeten, fallskyddsutrustningens funktion,
materialvård, terminologi, förankrings- och fallskyddssystem.

Kursmål

Målet med utbildningen är att få en ökad förståelse för användning av personlig fallskyddsutrustning samt
ökad medvetenhet för att förebygga fallrisker och därmed minska personskadorna.

Efter genomförd utbildning och godkänt prov får deltagarna ett utbildningsbevis

SÄKER SCHAKT

Schaktarbeten skall alltid utföras med en effektiv förberedelse- och genomförandeprocess detta för att uppnå säkerhet och produktivitet. Genom denna utbildning får du kunskap om säkra arbetsmetoder för schaktarbeten. 

Vår utgångspunkt för arbetsmetoden är arbetsmiljölagen, den branschgemensamma skriften "Schakta Säkert" och lärdomar från olika händelser. Genom att följa arbetsmetoden för säker schakt bidrar du till att göra schaktarbetet så effektivt och säkert som möjligt: för dig själv, för dina kollegor och för din omgivning. Säker schakt är en obligatorisk grundutbildning för alla som ska planera, ansvara för och arbeta med eller i närheten av schakter på olika arbetsplatser t.ex; för anställda, inhyrda såväl som personal hos externt anlitade schaktentreprenörer samt leverantörer av maskintjänster.

Kursbeskrivning

 • Bakgrund

 • Lag & regelverk

 • Jordartskännedom

 • Tekniska egenskaper

 • Säker schakt

 • Övervakning och kontroll

 • Kunskapsprov

SÄKRA LYFT

Kursen vänder sig till alla de personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Kursen riktar sig till den som kopplar olika laster, fungerar som signalman och dirigerar kranförare.

Kursinnehåll

 • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller

 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

 • Vad är ett lyftredskap? Samt olika typer av lyftredskap

 • Hur man signalerar

 • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar

 • Planering

 • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar

 • Risker

Kurslängd

1/2 dag

Vad säger lagen?

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning.

Vidare beskriver 24-25 § att: ”Om en operatör av en anordning för lyft av fritt hängande last inte har fullgod sikt över hela lyftområdet, antingen direkt eller med hjälputrustning, skall en person med kompetens för uppgiften stå i direktkontakt med operatören och vägleda denne. Arbetet skall organiseras så att lasten inte kan röra sig på ett farligt sätt. Den som gör fast eller lossar en last för hand skall kunna göra det på ett säkert sätt genom att ha kontroll över lyftanordningen eller stå i direkt kontakt med den som manövrerar lyftanordningen.

Kursintyg

Efter avslutad utbildning och godkänt prov får deltagarna ett utbildningsbevis

TRAVERS

Har din personal rätt kunskaper för att utföra arbete med, travers, telfrar eller någon annan typ av lyftredskap?

Inte bara de dokumenterade kunskaper som lagen kräver, utan även verkliga kunskaper som optimerar säkerheten på arbetsplatsen? Vår traversutbildning ger de kunskaper som behövs för ett säkert och effektiv lyftarbete.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till alla de som hanterar travers eller telfers oberoende av vilken typ av last det är. Kursen vänder sig också till arbetsledare, skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt de olika lyftanordningarna.

Kursinnehåll

 • Lagar, föreskrifter och bestämmelser

 • Ansvar och skyldigheter

 • Riskanalys samt säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik.

 • Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster.

 • Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon.

 • Säker koppling av lyftredskap.

 • Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar mm.

 • Teoretiskt skriftligt prov.

 • Praktiskt prov

Längd

Cirka en dag, beroende på förkunskaper

Kursmål

Målet med utbildningen är:
– att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering.
– att minska personskadorna.

Dokumentation

Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden SS -ISO 23853:2006.
Efter kursen och godkänt genomfört prov får deltagaren ett utbildningsbevis.

TRUCKUTBILDNING

Målet med truckutbildningen är att lära sig köra och hantera olika slags truckar samt öka säkerheten och minska personskadorna på arbetsplatsen. 

Truckutbildningen består av två delar:

Teoriutbildning

Vi inleder med en teoridel där lagar och förordningar såväl som säkert handhavande av truck ingår.

Teoridelen innehåller:

 1. Lagar och förordningar

 2. SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

 3. Den egna riskanalysen – säkert arbetssätt

 4. Arbetsmiljön där truckar arbetar

 5. Risker och säkerhetsbestämmelser

 6. Truckens konstruktion

 7. Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar

 8. Material- och godshantering

 9. Service och underhåll

 10. Ett ergonomiskt arbetssätt

 11. Hantering av “farligt gods”

Praktiskt prov

Kursen avslutas med praktiska körövningar. 

Efter godkänd kurs får deltagaren ett truckkort (utbildningsintyg).

HJULLASTARE

Kursinnehåll

Målet med utbildningen är att lära sig köra och hantera olika slags hjullastare samt öka säkerheten och minska personskadorna på arbetsplatsen. 

Hjullastarutbildningen består av två delar:

Teoriutbildning

Vi inleder med en teoridel där lagar och förordningar såväl som säkert handhavande av hjullastare ingår.

Teoridelen innehåller:

 1. Lagar och förordningar

 2. SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

 3. Den egna riskanalysen – säkert arbetssätt

 4. Säkerhetskontroll

 5. Arbetsmiljön där maskiner arbetar.

 6. Ansvarsfördelning vid olyckor med maskiner.

 7. Risker och säkerhetsbestämmelser.

 8. Förarbehörigheter

 9. Maskinens konstruktion

 10. Maskiners arbetssätt, stabilitet och belastningar

 11. Redskap och redskapsbyte

 12. Service och underhåll

 13. Material- och godshantering, säkra lyft och ”Farligt gods”

 14. Ett säkert arbetssätt

 15. Ett ergonomiskt arbetssätt

Praktiskt prov

GRÄVMASKIN

Kursens innehåll

Målet med utbildningen är att lära sig köra och hantera olika slags grävmaskiner samt öka säkerheten och minska personskadorna på arbetsplatsen..

Grävmaskinsutbildningen består av två delar:

Teoriutbildning

Vi inleder med en teoridel där lagar och förordningar såväl som säkert handhavande av grävmaskiner ingår.

Teoridelen innehåller:

 1. Lagar och förordningar

 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete

 3. Den egna riskanalysen – ett säkert arbetssätt

 4. Säkerhetskontroll

 5. Arbetsmiljön där maskiner arbetar.

 6. Ansvarsfördelning vid olyckor med maskiner.

 7. Risker och säkerhetsbestämmelser.

 8. Förarbehörigheter

 9. Maskinens konstruktion

 10. Maskiners arbetssätt, stabilitet och belastningar

 11. Redskap och redskapsbyte

 12. Service och underhåll

 13. Material- och godshantering

 14. Ett säkert arbetssätt

 15. Ett ergonomiskt arbetssätt

Praktiskt prov

Kursen avslutas med praktiska körövningar. 

KRANFÖRARUTBILDNING

Fordonsmonterad Kran < 18 Tonmeter

Den som enligt transportavtalets yrkesområde hanterar kran, monterad på lastbil med en totalvikt över 3 500 kg skall ha ett yrkesbevis som utfärdats av TYA. Detsamma gäller om du jobbar med kran som är monterad på släpvagn och dragen av en lastbil med totalvikt på över 3 500 kg.

Ett yrkesbevis för fordonsmonterad kran gäller både förare av styckegodskranar och timmerkranar. Detta styrs av transportavtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Om du innehar TYA:s yrkesbevis anses du av branschen ha tillräcklig utbildning för att yrkesmässigt arbeta med fordonsmonterad kran. Detta krav gäller både som anställd och entreprenör.

Kurslängd: 2 dagar
Krav: Godkänt Teoriprov och praktisk prov

Förkunskapskrav
För att kunna arbeta som förare av lastbilsmonterad kran krävs C-körkort och att du fyllt 18 år.

Fordonsmonterad Kran >18 Tonmeter

De som enligt transportavtalets yrkesområde hanterar kran, monterad på en lastbil med totalvikt över 3 500 kg ska ha ett yrkesbevis som utfärdats av TYA. Detsamma gäller om du jobbar med kran monterad på släpvagn och dragen av en lastbil med totalvikt på över 3 500 kg. Ett yrkesbevis för fordonsmonterad kran gäller både för förare av styckegodskranar och timmerkranar. Det styrs av transportavtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Om du innehar TYA:s yrkesbevis anses du av branschen ha tillräcklig utbildning för att yrkesmässigt arbeta med fordonsmonterad kran. Detta krav gäller både som anställd och entreprenör.

Kurslängd: 2 dagar

Krav: Godkänt Teoriprov och praktisk prov, ett extra lyftprov(tunglyft) jämfört med < 18tm.

Förkunskapskrav
För att kunna arbeta som förare av lastbilsmonterad kran krävs C-körkort och att du fyllt 18 år.

YKB

Från den 10 september 2016 krävs att alla verksamma yrkesförare i Sverige har ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). YKB är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare.

Utbildningen är uppdelad i 5 delkurser, när man gått samtliga 5 kurser får man sitt YKB förnyat i 5 år.

Delkurs 1: Sparsam körning
Delkurs 2: Godstransporter
Delkurs 3: Lagar och regler
Delkurs 4: Ergonomi och hälsa
Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus

Delkurs 1: Sparsam körning

Syftet är att kursdeltagarna ska få en ökad förståelse för vikten av att spara bränsle, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett miljöperspektiv. Deltagarna ska efter utbildningen veta hur man optimerar bränsleförbrukningen.

Delkurs 2: Godstransporter

Deltagarna uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Målet är att kursdeltagarna efter utbildningen ska kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

Delkurs 3: Lagar och regler

I kursen uppdaterar vi deltagarna på de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider i och utanför Sverige. Vi går dessutom igenom färdskrivare och
yrkesmässig trafik.

Delkurs 4: Ergonomi och hälsa

I kursen upplyser vi kursdeltagarna om hur viktigt det är med god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. I detta avsnitt går vi även igenom stress, sömn, alkohol och droger samt skadeförebyggande åtgärder. 

Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus

Kursen handlar om att kunna säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet och att kunna agera vid en krissituation. Vi kommer dessutom att belysa hur viktigt det är med ett bra kundbemötande för att höja företagets profil. Här kör vi även en praktisk del med hjärt- och lungräddning samt hjärtstartare.

HETA ARBETEN

Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, till exempel svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning eller arbete med Vinkelkap. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, brandvakter samt personer som utför brandfarliga arbeten är utbildade och har certifikat.

För vem?

Utbildningen är till för anställda och entreprenörer som utför arbeten som alstrar värme eller avger gnistor. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Kursinnehåll

 • Definition av Heta arbeten

 • Brandkunskap

 • Säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats

Kursintyg och omfattning

 • Efter utbildningen utfärdas ett kompetensbevis (plastkort) för Heta arbeten enligt Svenska Brandskyddsföreningens anvisningar som är giltigt i 5 år.

MOBILA ARBETSPLATTFORMAR

Denna utbildning riktar sig till alla de som använder mobila arbetsplattformar, men även
till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt
liftar. Deltagaren måste ha fyllt 18 år och ha god förståelse i svenska språket. Inga övriga
förkunskaper krävs. Kursen följer Liftutbildningsrådets (LUR) liftläroplan (LL P) och följer
den internationella standarden SS -ISO 18878:2013.


Kursinnehåll

 • Lagar och föreskrifter

 • Historik

 • Riskbedömning och analyser

 • Val av lift

 • Genomgång av liftens funktioner

 • Daglig tillsyn

 • Användning av fallskydd i lift

Kursmål

Målet med utbildningen är:

 • att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker

  materialhantering.

 • att minska personskadorna.

Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning och godkända prov får deltagarna ett utbildningsbevis.
Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år.
Har giltigheten gått ut så behövs en repetitionskurs för att erhålla ett nytt utbildningsbevis
med 5 årig giltighetstid.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss för mer information om våra kurser och utbildningar. Vi ser fram emot att höra från er!

REGION NORR

SÖREN ANDERSSON

 • +46 706-31 25 95
 • soren@tmab.nu

REGION SYD & VÄST

Fredric Strahl Bursell

 • +46 768-51 90 89
 • info@freddesutbildning.se

© News Academy Sweden AB 2021. Hemsida av Sofia Berntson.